Planowanie produkcji: systemy ERP od Comarch jako kompleksowe rozwiązanie na zarządzanie produkcją

Planowanie produkcji: systemy ERP od Comarch jako kompleksowe rozwiązanie na zarządzanie produkcją

Sercem każdego zakładu jest produkcja, a im łatwiej jest nią zarządzać, tym lepsze wyniki są w stanie osiągnąć firmy produkcyjno-handlowe. Planowanie produkcji bez odpowiednich narzędzi informatycznych szybko może przynieść więcej problemów niż korzyści. Dobry ERP do zarządzania produkcją uwzględnia nie tylko wszystkie potencjalne problemy, ale i wyprzedza je, czemu służą dodatkowe narzędzia zarządzania produkcją.

Raportowanie produkcji i utrzymanie ruchu
– kluczowe wsparcie systemów MES oraz IoT

W wielu firmach produkcyjno-handlowych brakuje odpowiedniego systemowego wsparcia dla istotnych procesów: raportowania produkcji i utrzymania ruchu. Generuje to szereg problemów, które negatywnie wpływają na działalność przedsiębiorstwa:

 • brak spójności w danych produkcyjnych,
 • trudności w identyfikacji potencjalnych problemów produkcyjnych,
 • opóźnienia w dostarczaniu informacji na temat wydajności produkcji,
 • problemy z utrzymaniem sprzętu i maszyn w dobrej kondycji,
 • brak pełnej transparentności w łańcuchu dostaw.

W efekcie, brak efektywnego wsparcia ze strony systemów MES oraz IoT jest przyczyną opóźnień, problemów jakościowych i strat finansowych. Opóźnienia w raportowaniu produkcji i utrzymania ruchu prowadzą do opóźnień w realizacji zamówień klientów, co negatywnie wpływa na relacje z klientami i reputację firmy. Pojawiają się problemy jakościowe, takie jak wady w produktach lub niezgodności z normami jakości, które przynoszą reklamacje i utratę zaufania klientów. Przestoje produkcyjne wynikające z konieczności naprawy awarii generują koszty związane z brakiem wydajności, co wywołuje realne straty finansowe przedsiębiorstwa.

Dla wyeliminowania tych problemów, czyli do efektywnego monitorowania i zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym niezbędne są nowoczesne systemy MES (Manufacturing Execution System) oraz IoT (Internet of Things). Zarówno oba systemy, jak i kompleksowe wsparcie dla nich poprzez integrację danych produkcyjnych z różnych źródeł oferuje Comarch ERP.

Programy dla produkcji od Comarch ERP zestawiają i przetwarzają dane tak, aby umożliwić szczegółowe planowanie produkcji, dzięki czemu firma produkcyjno-handlowa osiąga konkretne korzyści i może:

 • monitorować i analizować procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym,
 • śledzić wydajność produkcji oraz identyfikować potencjalne problemy produkcyjne,
 • planować i zarządzać utrzymaniem ruchu sprzętu i maszyn,
 • zapewnić pełną transparentność w łańcuchu dostaw poprzez śledzenie pochodzenia surowców i komponentów.

W rezultacie, wykorzystanie Comarch ERP do integracji systemów MES i IoT oraz efektywnego raportowania produkcji i utrzymania ruchu może pomóc firmom produkcyjno-handlowym w zwiększeniu efektywności operacyjnej, redukcji kosztów oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Prospeo Comarch Aps Planowanie Produkcji

Zaawansowane planowanie produkcji: wykorzystanie systemu APS

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, stale zmieniających się warunkach rynkowych i operacyjnych, tradycyjne metody planowania produkcji są niewystarczające dla osiągnięcia wysokich wskaźników efektywności.

Tradycyjne metody planowania produkcji, np. w arkuszu kalkulacyjnym, często opierają się na szacunkach i polegają na manualnych procesach, co generuje szereg problemów:

 • brak elastyczności: stałe plany produkcyjne są nieodpowiednie wobec nieustannie zmieniających się zapotrzebowań rynkowych,
 • niedokładność prognoz: szacunki bazujące na danych historycznych są niewystarczająco dokładne wobec zmieniających się trendów i zmiennych warunków biznesowych,
 • brak spójności: brak integracji między różnymi systemami i poszczególnymi działami przedsiębiorstwa prowadzi do rozbieżności w danych i planach.

Nieefektywne planowanie produkcji ma poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa i prowadzi do niedoborów lub nadmiarów w magazynie, a w efekcie do nadmiernych kosztów produkcji. Niewłaściwe prognozowanie popytu prowadzi z jednej strony do nadmiernych zapasów, co skutkuje dodatkowymi kosztami magazynowania i niesie ryzyko przestarzenia się produktów. Z drugiej strony, zapasy niewystarczające prowadzą do niedostępności produktów dla klientów, co generuje utratę nie tylko zysków, ale i zaufania klientów. Generalnie, nieefektywne planowanie produkcji powoduje nadmierne koszty operacyjne, związane z nadmiernym zużyciem zasobów, nadgodzinami albo opóźnieniami w produkcji.

Firmy produkcyjne, które doskonale radzą sobie z tymi wyzwaniami, do zaawansowanego planowania produkcji i optymalizacji procesów planistycznych używają zaawansowanych narzędzi planowania, takich jak Comarch APS (Advanced Planning and Scheduling).

Comarch APS to kompleksowe rozwiązania do planowania produkcji, które uwzględniając zmienne czynniki takie jak popyt na rynku, dostępność surowców i zdolności produkcyjne umożliwia przedsiębiorcom:

 • precyzyjne prognozowanie popytu i elastyczne planowanie produkcji,
 • optymalizację wykorzystania zasobów i minimalizację kosztów operacyjnych,
 • monitorowanie i zarządzanie realizacją planów produkcyjnych w czasie rzeczywistym,
 • integrację z innymi systemami ERP, co zapewnia spójność danych i procesów w całej organizacji.

Co daje wykorzystanie systemu APS od Comarch do zaawansowanego planowania produkcji? Szybką odpowiedź firmy na zmiany rynkowe, skrócenie cyklu produkcji, zmniejszenie kosztów i co najważniejsze – wzrost zysków.

Automatyzacja procesów i zarządzanie dokumentacją w firmie produkcyjnej

Codzienną koniecznością firm z sektora produkcyjnego jest zarządzanie ogromną ilością dokumentów. Wiele firm nadal popełnia kosztowny błąd i polega na manualnych procesach zarządzania dokumentacją. Tradycyjne metody generowania, przechowywania i organizowania dokumentów są przestarzałe i niewystarczające dla dynamicznego rozwoju, a brak systemowego podejścia do przechowywania, indeksowania i udostępniania dokumentów prowadzi do licznych problemów:

 • zagubienie dokumentów lub nieścisłości w ich lokalizacji, co utrudnia ich odnalezienie w razie potrzeby,
 • manualne tworzenie i aktualizacja dokumentów wymagają czasu i mogą prowadzić do błędów,
 • brak systematycznej kontroli wersji dokumentów może prowadzić do utraty ważnych informacji lub nieporozumień co do aktualności dokumentów.

Comarch Dms Mockup

Konsekwencje manualnego zarządzania dokumentacją mogą być bardzo poważne. Pojawiają się opóźnienia w produkcji, bowiem zagubione lub trudno dostępne dokumenty mogą znacząco spowalniać procesy produkcyjne, co skutkuje spadkiem efektywności i wydajności, a zatem i zyskowności produkcji. Rośnie też ryzyko popełnienia błędów, co może prowadzić do wadliwych produktów lub ich niezgodności z wymaganiami normatywnymi, a wszelkie naruszenia przepisów i zgodności niosą za sobą wyjątkowo kosztowne ryzyko sankcji prawnych oraz utraty zaufania klientów.

Firmy produkcyjne, które chcą wyeliminować ryzyka i opóźnienia wynikające z manualnego zarządzania dokumentami decydują się na systemy automatyzacji procesów zarządzania dokumentacją, umożliwiające przedsiębiorstwom efektywne przechowywanie, wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów w sposób nie tylko zautomatyzowany, ale i zgodny z przepisami.

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań dla firm produkcyjnych jest Comarch Document Management System (Comarch DMS) do automatyzacji procesów i efektywnego zarządzania dokumentacją. Ten zaawansowany system pozwala nie tylko na cyfrowe przechowywanie dokumentów, ale i na:

 • łatwe ich wyszukiwanie za pomocą zaawansowanych funkcji indeksowania i klasyfikowania (system automatycznie przypisuje odpowiednie metadane do każdego dokumentu, ułatwiając szybką identyfikację potrzebnych informacji),
 • szybkie udostępnianie potrzebnych informacji i definiowanie dostępów dla poszczególnych pracowników do konkretnych kategorii danych – administrator tworzy ścieżki akceptacji, stosując własne schematy obiegu dokumentów wraz z opcją wprowadzania reguł biznesowych,
 • integrację z już istniejącymi w firmie systemami ERP i CRM, co umożliwia płynną wymianę danych między różnymi systemami przedsiębiorstwa.

Comarch DMS uprawniając obieg dokumentów, wpływa na wydajność i efektywność wielu innych procesów w pozostałych obszarach biznesowych firmy. Dzięki Comarch DMS firma może zredukować ryzyko popełnienia błędów, zredukować koszty, oszczędzić czas i zasoby oraz zwiększyć ogólną efektywność operacyjną. Wprowadzenie systemu zarządzania dokumentacją pozwala firmie na skupienie się na kluczowych zadaniach biznesowych, zamiast marnować czas na ręczne procesy administracyjne.

Zarządzanie rozproszoną strukturą sprzedaży i dystrybucji

Rozproszona struktura sprzedaży i dystrybucji w firmie oznacza konieczność spójności w zarządzaniu procesami. Brak tej spójności, zwłaszcza w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, negatywnie wpływa na działalność handlową i relacje z klientami.

Główne wyzwania związane z zarządzaniem rozproszoną sprzedażą i dystrybucją to:

 • brak spójności danych: jeżeli dane dotyczące sprzedaży i dystrybucji są przechowywane w różnych systemach lub lokalizacjach, utrudnia to uzyskanie spójnego obrazu działalności handlowej,
 • trudności w koordynacji: zarządzanie rozproszoną sprzedażą i dystrybucją wymaga skutecznej koordynacji między różnymi zespołami, co w przypadku braku odpowiednich narzędzi i procesów jest wyjątkowo trudne.

Zarzadzanie Rozposzona Struktura Sprzedazy I Dystrybucji

Brak spójności zarządzania rozproszoną strukturą sprzedaży i dystrybucji generuje problemy z kontrolą nad sprzedażą. Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych jest ciężkie ze względu na trudności w monitorowaniu wyników sprzedaży i ocenie skuteczności działań marketingowych.

Niewłaściwa obsługa, niestabilność cenowa oraz nieodpowiednia dostępność produktów w poszczególnych lokalizacjach niosą ze sobą ryzyko utraty klientów. Z kolei nadmierne zapasy oraz brak efektywności w procesach dystrybucji generują zwiększone koszty operacyjne.

Do centralizacji i efektywnego zarządzania rozproszoną strukturą sprzedaży i dystrybucji firmy o wysokiej pozycji na rynku korzystają z zaawansowanych narzędzi. W eliminacji zbędnych kosztów płynących z niewłaściwego zarządzania wspomagają je systemy ERP Comarch, które pozwalają na:

 • centralizację danych sprzedażowych i dystrybucyjnych w jednym systemie, co daje spójny obraz działalności handlowej,
 • skuteczną koordynację procesów i działań między różnymi zespołami, dzięki dostępowi do tych samych danych i narzędzi,
 • elastyczne dostosowanie struktury sprzedaży i dystrybucji w reakcji na zmieniające się warunki rynkowe i operacyjne.

Firmy, które z sukcesem zmagają się z wyzwaniami rozproszonej struktury sprzedaży i dystrybucji, stawiają na takie rozwiązania i narzędzia jak Comarch ERP Handel i dystrybucja oraz Comarch Mobile Sprzedaż i Zarządzanie.

W rezultacie, wykorzystanie systemów Comarch ERP do centralizacji i efektywnego zarządzania rozproszoną strukturą sprzedaży i dystrybucji pozwala przedsiębiorstwom na poprawę efektywności, elastyczności i jakości obsługi klienta, co przekłada się na wzrost konkurencyjności i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Prospeo Procesy Obslugi Klienta 1

Wykorzystanie stacjonarnych i mobilnych systemów POS w procesach obsługi klienta

W każdej firmie detalicznej kluczowym elementem biznesu jest obsługa klienta. Systemy POS (punktów sprzedaży detalicznej) są niezbędnym narzędziem w obsłudze klienta w firmach produkcyjno-handlowych, umożliwiając szybką i efektywną realizację transakcji, zarządzanie asortymentem oraz prowadzenie programów lojalnościowych. Jednak tradycyjne systemy POS często nie spełniają oczekiwań współczesnych klientów, którzy oczekują szybkiej, łatwej i spersonalizowanej obsługi. Mogą one generować więcej problemów niż korzyści:

 • zbyt wolna jak na współczesne standardy obsługa transakcji,
 • brak integracji z innymi systemami firmy: magazynowymi czy zarządzania klientami (CRM),
 • ograniczone funkcje i brak elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb i trendów rynkowych, ze względu na ograniczone możliwości techniczne, w tym słabe połączenia internetowe,
 • wysokie koszty utrzymania, generowane przez konieczność częstych napraw oraz brak wsparcia technicznego ze strony producenta,
 • ryzyko utraty danych i bezpieczeństwa, ze względu na niewystarczające zabezpieczenia danych.

Użytkowanie przestarzałych systemów POS, wolniejszych w działaniu i zawodnych, niesie ze sobą szereg negatywnych dla biznesu konsekwencji. Opóźnienia w realizacji transakcji powodują długie kolejki, a długi czas oczekiwania to frustracja klientów i zniechęcenie do ponownych zakupów w tym samym punkcie. Brak integracji z innymi używanymi przez firmę systemami utrudnia śledzenie stanów magazynowych, zarządzanie asortymentem oraz personalizację obsługi klienta, czyli realną wydajność operacyjną. Z kolei brak nowoczesnych funkcji, takich jak obsługa płatności zbliżeniowych czy programy lojalnościowe, prowadzi do utraty konkurencyjności i pozycji na rynku. Bardzo poważnym zagrożeniem jest to, że starsze systemy POS są mniej bezpieczne niż nowoczesne rozwiązania, co naraża firmę na ryzyko utraty danych klientów oraz ataki cybernetyczne, a brak aktualizacji zabezpieczeń oraz wsparcia technicznego to najprostsza droga do poważnych incydentów bezpieczeństwa.

Firmy handlowe, które są zdecydowane nie tylko na utrzymanie swojej pozycji na rynku, ale i na dynamiczny rozwój, aby uniknąć frustracji klientów, utraty sprzedaży oraz obniżenia reputacji wybierają nowoczesne systemy POS, które integrują zarówno stacjonarne, jak i mobilne rozwiązania. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest Comarch POS, który dzięki zaawansowanym funkcjom analizy danych umożliwia szybkie dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz płynną optymalizację procesów sprzedażowych.

Wykorzystanie stacjonarnych i mobilnych systemów Comarch POS w procesach obsługi klienta stwarza szereg korzyści dla przedsiębiorstw:

 • elastyczność: mobilne aplikacje Comarch POS pozwalają personelowi obsługiwać klientów praktycznie w dowolnym miejscu, a to eliminuje kolejki i skraca czas oczekiwania, co jest szczególnie korzystne dla firm działających w branżach mobilnych, takich jak gastronomia czy usługi na terenie klienta,
 • personalizacja: mobilne systemy POS umożliwiają dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów,
 • zwiększona efektywność: integracja stacjonarnych i mobilnych systemów Comarch POS eliminuje potrzebę przepisywania danych pomiędzy różnymi platformami, co poprawia efektywność pracy personelu i redukuje ryzyko błędów, a nowoczesne funkcje, takie jak szybkie transakcje czy intuicyjne interfejsy użytkownika, przyspieszają obsługę klienta,
 • optymalizacja zarządzania dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i analizy danych, co umożliwia podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych,
 • bezpieczeństwo danych: Comarch POS oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń, zapewniając ochronę danych klientów oraz integralność systemu,
 • poprawa doświadczenia klienta: szybka, łatwa i spersonalizowana obsługa klienta przekłada się na jego zadowolenie oraz budowanie lojalności wobec marki.

Wykorzystanie stacjonarnych i mobilnych systemów POS, takich jak Comarch POS, stanowi kluczowy element skutecznej obsługi klienta w erze cyfrowej. Innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie przynoszą przedsiębiorstwom liczne korzyści, w tym zwiększoną efektywność, wydajność i elastyczność operacyjną oraz poprawę doświadczenia klienta.

Wsparcie zatowarowania i działania zaplecza sklepu

Efektywne zarządzanie procesami zatowarowania oraz zapleczem sklepów to niezwykle istotne elementy dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa handlowego. Niestety, wiele firm polega na nieefektywnych rozwiązaniach, tym samym napotykając na szereg problemów w tych obszarach, prowadzących do nieefektywności operacyjnej i utraty klientów. Najczęstsze działania, które  negatywnie wpływają na efektywność operacyjną oraz doświadczenie klienta to:

Prospeo Zatowarowanie Sklepu 2
 • nieefektywne zarządzanie zapasami: brak spójności między danymi o dostępności produktów a rzeczywistą ilością na półkach sklepowych prowadzi do albo nadmiernego obciążenia magazynów, albo braku produktów na półkach w sklepach,
 • opóźnienia w dostawach: brak realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem, co powoduje braki w asortymencie sklepu,
 • brak optymalizacji procesów logistycznych: nieefektywne procesy magazynowania i transportu,
 • niewłaściwe zarządzanie zamówieniami: błędy w procesie składania zamówień, np. zamawianie zbyt dużej lub zbyt małej ilości produktów,
 • rozbieżności między kanałami sprzedaży: informacje o dostępności produktów są różne w różnych kanałach sprzedaży (np. sklep stacjonarny, sklep internetowy),
 • brak spójności w zarządzaniu danymi: rozproszenie danych dotyczących produktów, zamówień czy dostaw w różnych systemach lub brak danych aktualnych utrudnia podejmowanie świadomych decyzji oraz spójne zarządzanie zapleczem sklepów.

Konsekwencje braku technologicznego wsparcia systemowego dla procesów zatowarowania i działania zaplecza sklepu mogą być bardzo poważne. Braki w asortymencie i opóźnienia w dostawach bezpośrednio wpływają na spadek sprzedaży, szczególnie jeśli dotyczą popularnych produktów lub okresów wzmożonego popytu, np. okresów świątecznych czy promocyjnych. Rosną też koszty operacyjne, bowiem nieoptymalne zarządzanie zapasami oraz procesami logistycznymi prowadzi do konieczności przechowywania nadmiaru zapasów, opóźnień w dostawach czy nadmiernego obciążenia pracowników magazynowych. Wśród klientów pojawia się utrata zaufania do marki, a niezadowoleni klienci wyrażający swoje rozczarowanie w mediach społecznościowych lub negatywnie oceniający firmę to duże zagrożenie dla wizerunku marki. Globalnie, problemy w procesach zatowarowania i działania zaplecza sklepów prowadzą do ogólnego obniżenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, co z kolei negatywnie wpływa na wyniki finansowe i rozwój firmy.

Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie w firmie handlowej zaawansowanych systemów zarządzania zatowarowaniem oraz integracja różnych systemów w ramach jednej platformy – takiej jak Platforma Comarch Unified Commerce, która umożliwia zarówno spójne zarządzanie danymi, jak i optymalizację procesów logistycznych.

Platforma Comarch Unified Commerce oferuje kompleksowe rozwiązanie dla problemów związanych z zarządzaniem zatowarowaniem i działaniem zaplecza sklepów. Dzięki integracji różnych systemów, umożliwia spójne zarządzanie danymi dotyczącymi dostępności produktów, zarządzanie zamówieniami oraz optymalizację procesów logistycznych.

Comarch Unified Commerce Prospeo

Wdrożenie Platformy Comarch Unified Commerce przynosi szereg korzyści dla detalicznych przedsiębiorstw, w tym:

 • zwiększona dostępność produktów na półkach sklepowych: skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, co prowadzi do zadowolenia klientów i wzrostu sprzedaży,
 • optymalizacja procesów zatowarowania: automatyzacja procesów alokacji, replenishmentu i transferów, prowadząca do kontroli nad optymalnymi stanami towarów, zmniejszenia kosztów operacyjnych i poprawy efektywności,
 • integracja różnych kanałów sprzedaży, dająca pełne wykorzystanie możliwości wielokanałowego dotarcia do klientów poprzez spójne zarządzanie zapasami oraz zamówieniami,
 • digitalizacja punktów sprzedaży: wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla klientów takich jak skorzystanie z urządzeń samoobsługowych czy użycie opcji click & collect.

Dzięki platformie Comarch Unified Commerce firmy handlowe mogą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, zapewniać odpowiednią dostępność produktów oraz minimalizować koszty wynikające z przechowywania nadmiaru zapasów.

Zastosowanie systemów klasy WMS w optymalizacji procesów magazynowych i produkcyjnych

Współczesne przedsiębiorstwa, zmagające się z wyzwaniami globalnej konkurencji i dynamicznie zmieniającymi się rynkami, chętnie sięgają po zaawansowane narzędzia informatyczne w celu optymalizacji swoich procesów biznesowych. Jednym z kluczowych obszarów, który może przynieść wymierne korzyści, jest zarządzanie magazynem i produkcją. W tym kontekście, systemy klasy WMS (Warehouse Management Systems) stają się niezastąpionym wsparciem dla firm dążących do efektywności i konkurencyjności.

Comarch Wms Zarzadzanie Prospeo 3

Przedsiębiorstwa, które nie dysponują systemami klasy WMS, często borykają się z szeregiem problemów. Najczęstsze z nich to:

 • niewłaściwe zarządzanie zapasami surowców i komponentów: trudności z monitorowaniem ilości, lokalizacji i terminów ważności surowców,
 • nieefektywna obsługa przepływu materiałów: brak automatyzacji i śledzenia procesów przyjmowania, składowania i wydawania surowców oraz gotowych produktów,
 • brak transparentności i kontroli nad procesami: trudności w monitorowaniu, śledzeniu i raportowaniu operacji magazynowych,
 • problemy z optymalizacją przestrzeni magazynowej: brak efektywnego planowania układu magazynu oraz brak automatyzacji wskazywania optymalnych lokalizacji składowania,
 • trudności w obsłudze zamówień i realizacji produkcji z powodu ręcznych lub nieoptymalnych procesów kompletacji zamówień oraz braku automatyzacji w planowaniu produkcji.

Konsekwencje problemów, z jakimi firmy produkcyjne borykają się przy braku odpowiednich systemów klasy WMS, są poważne i znacząco wpływają na całą działalność przedsiębiorstwa. Rosną koszty operacyjne, ponieważ nadmierny stan zapasów wymaga większych inwestycji kapitałowych, a nieprawidłowe zarządzanie przepływem materiałów zwiększa zużycie czasu i zasobów. Opóźnienia w realizacji zamówień klientów powodują ich niezadowolenie, utratę zaufania i negatywnie wpływają na reputację firmy. Rosną też straty finansowe związane z błędami takimi jak braki w inwentaryzacji, błędne kompletacje zamówień czy uszkodzenia materiałów. Znacząco obniża się wydajność produkcji, co powoduje bardzo dotkliwe skutki w postaci utraty konkurencyjności firmy i spadku udziału w rynku.

Nowoczesne firmy, które chcą uniknąć negatywnych skutków niewłaściwego zarządzania magazynem i produkcją inwestują w zaawansowane systemy zarządzania magazynem, aby efektywnie zarządzać swoimi zasobami i procesami. Comarch WMS to zaawansowany system klasy WMS, oferujący kompleksowe rozwiązanie dla firm, które potrzebują wygodnego, skutecznego oraz intuicyjnego narzędzia do zarządzania zasobami.

Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, Comarch WMS umożliwia firmom produkcyjnym zwiększenie efektywności operacyjnej i poprawę jakości obsługi klienta:

 • optymalizacja zarządzania zapasami: precyzyjne zarządzanie zapasami surowców i komponentów poprzez automatyzację procesów składowania, śledzenie terminów ważności oraz optymalizację położenia produktów w magazynie,
 • efektywniejszy przepływ materiałów: Comarch WMS umożliwia szybkie i dokładne przetwarzanie przyjęć i wydań materiałów oraz automatyzację procesów magazynowych,
 • pełna transparentność i kontrola nad wszystkimi procesami: zaawansowane funkcje raportowania i monitorowania, śledzenie każdego ruchu towarów, monitorowanie wydajności magazynu oraz szybie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości,
 • optymalizacja przestrzeni magazynowej: efektywne planowanie i wykorzystanie przestrzeni magazynowej, maksymalizowanie pojemności magazynu i zminimalizowanie kosztów związanych z magazynowaniem,
 • zwiększona efektywność produkcji: lepsze zarządzanie zapasami, przepływem materiałów i magazynowaniem, mniejsze przestoje i spełnione terminy dostaw klientom,
 • poprawa jakości obsługi klienta: szybsze i bardziej precyzyjne obsługiwanie zamówień, zadowolenie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • optymalizacja łańcucha dostaw: integracja Comarch WMS z innymi systemami ERP umożliwia spójne zarządzanie całym łańcuchem dostaw, co prowadzi do lepszej synchronizacji procesów i redukcji ryzyka błędów.

Wdrożenie Comarch WMS umożliwia firmom efektywne zarządzanie magazynem i produkcją, co przekłada się na poprawę efektywności operacyjnej, zwiększenie konkurencyjności oraz zadowolenie klientów, tym samym realnie podnosząc zyski z działalności firmy produkcyjnej.

Upgrades And Add Ons 1

Skuteczne zarządzanie kadrami – kluczowe wsparcie dla efektywnego planowania produkcji

W dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz bardziej skomplikowane. Przedsiębiorstwa, które nie radzą sobie systemowo ze skutecznym zarządzaniem kadrami stają przed szeregiem problemów zagrażających ich procesom produkcyjnym:

 • niedobory personelu, czyli brak wystarczającej liczby pracowników do realizacji zaplanowanych zadań produkcyjnych,
 • nieodpowiednie planowanie grafików pracy,
 • wysoka rotacja pracowników, spowodowana niezadowoleniem kadr z nieskutecznego zarządzania ich czasem pracy,
 • nieprzewidywalność dostępności pracowników, wynikająca z braku nowoczesnych narzędzi do monitorowania i planowania absencji,
 • niewłaściwe przydzielanie zadań, bez odpowiedniego systemu zarządzania kompetencjami pracowników, trudniej jest przypisać zadania osobom o odpowiednich kwalifikacjach do ich realizacji.

Kiedy przedsiębiorstwa nie mają odpowiednich nowoczesnych narzędzi do kompleksowego zarządzania kadrami, cierpi na tym cały proces produkcyjny, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Pojawiają się opóźnienia w produkcji, bowiem brak odpowiedniej liczby pracowników lub nieodpowiednie przydzielanie zadań prowadzą do przestojów i opóźnień w realizacji planów produkcyjnych. Opóźnienia i przestoje w produkcji bezpośrednio wpływają z kolei na zdolność do terminowej realizacji zamówień, co prowadzi do niezadowolenia klientów i utraty kontraktów. Nieoptymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i zmniejszona motywacja pracowników skutkują obniżoną produktywnością i wydajnością procesów produkcyjnych. Natomiast brak przewidywalności w dostępności pracowników i problemy z planowaniem absencji powodują trudności w utrzymaniu stabilności i ciągłości produkcji. Firmie trudniej jest się rozwijać i skalować produkcję, ponieważ nieskuteczne zarządzanie kadrami uniemożliwia elastyczne reagowanie na zmiany w popycie i dostosowywanie planów produkcyjnych do zmieniających się warunków rynkowych. Bardzo groźne dla płynności finansowej firmy są zwiększone koszty operacyjne, spowodowane nadgodzinami, rotacją pracowników i ich szkoleniem.

Przedsiębiorstwa, które zdają sobie sprawę z kluczowego znaczenia skutecznego zarządzania kadrami dla efektywnego planowania produkcji sięgają po nowoczesne systemy do zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak Comarch HRM (Human Resources Management).

Comarch HRM to kompleksowe narzędzie, którego wdrożenie przynosi liczne korzyści dla procesu planowania produkcji, w tym:

Comarch Hrm Prospeo Produkcja

 • redukcję kosztów operacyjnych: automatyzacja procesów HR i lepsze zarządzanie czasem pracy prowadzą do redukcji kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie liczby nadgodzin i optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich,
 • efektywne planowanie czasu pracy: dzięki nowoczesnym narzędziom do zarządzania czasem pracy, Comarch HRM umożliwia tworzenie optymalnych grafików, minimalizując ryzyko przestojów,
 • lepszą analizę i raportowanie: system oferuje zaawansowane narzędzia analityczne, które umożliwiają monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności i podejmowanie świadomych decyzji na podstawie rzetelnych danych,
 • optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi: Comarch HRM umożliwia precyzyjne monitorowanie dostępności i kompetencji pracowników, co pozwala na efektywne przydzielanie zadań zgodnie z ich kwalifikacjami i doświadczeniem,
 • kontrolę nad szkoleniami i rozwojem zawodowym: Comarch HRM oferuje łatwe planowanie i monitorowanie szkoleń oraz ścieżek rozwoju zawodowego pracowników,
 • lepszą adaptację do zmian rynkowych: dzięki elastycznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwo jest w stanie szybciej reagować na zmiany w popycie i dostosowywać plany produkcyjne do bieżących potrzeb rynkowych,
 • zwiększenie zgodności z przepisami: Comarch HRM pomaga w automatyzacji procesów związanych z przestrzeganiem przepisów prawa pracy i innych regulacji, co zmniejsza ryzyko związane z ich naruszeniem.

Integracja Comarch HRM z procesami produkcyjnymi przynosi wymierne korzyści: zwiększa produktywność, poprawia jakość produktów i obniża koszty operacyjne. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły Comarch HRM mogą skutecznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe i zadowolenie klientów.

Planowanie produkcji z Comarch ERP: rozwiązanie problemów firm produkcyjno-handlowych

Produkcja w obecnej sytuacji gospodarczej jest bardzo wymagająca. Zarówno duże, jak i małe firmy produkcyjne doświadczają tych samych trudności: inflacja, braki surowców, problemy z dostawami czy też wahania kursów walut. Jeżeli do tego dochodzą problemy wewnętrzne firmy: trudności w zaawansowanym planowaniu produkcji, nieoptymalne i manualne procesy magazynowe i produkcyjne, czy brak efektywnego zarządzania dokumentacją – trudno mówić o sukcesie firmy produkcyjno-handlowej.

Rozwiązanie jest jedno: jedynie nowoczesne systemy ERP dla produkcji mogą kompleksowo nie tylko zminimalizować wpływ tych trudności, ale i pomóc zwiększyć rentowność firmy. W dzisiejszych czasach nie wystarczy planowanie produkcji w arkuszu kalkulacyjnym. Zaawansowany program do planowania produkcji od Comarch ERP oraz uzupełniające rozwiązania od Comarch to precyzyjne narzędzia do sterowania produkcją i najlepszy sposób na usprawnienie procesów, zarządzanie ryzykiem i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy!
Dowiedz się, jakie dedykowane rozwiązania możemy zaproponować dla zwiększenia efektywności i automatyzacji Twojego biznesu.
Umów się na rozmowę z naszym konsultantem biznesowym.
tel +48 533 450 010 tel oferta@prospeo.com.pl
Form

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz poniżej